top of page

Privacy Policy

CLARIFICATION TEXT ON THE PROTECTION AND USE OF PERSONAL DATA


“Merkez Mahallesi Meserburnu Cad. No 105/1 Sarıyer/ İSTANBUL” adresinde mukim DOKSANALTI DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği, T.C. Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) başta olmak üzere, tüm ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususlarına büyük önem veriyoruz.
 
KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işbu Gizlilik Politikası, sizden ve/veya cihazlarınızdan (bilgisayar, telefon veya diğer mobil cihazlar) topladığı bilgileri veya mobil uygulamalarında kullanırken Şirket'e sağladığınız bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve açıkladığı hususlarını anlamanız için düzenlemiştir.
 
AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.
 
Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.
 
1.Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
 
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla DOKSANALTI DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
 
Tanımlar:
 
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:
"Abone" Dijital uygulamamız aracılığıyla kayıtlı hesabı olan aboneyi ifade eder.
"Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. "KVKK" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.
"Yürürlük Tarihi" 01.12.2020
"İş ortakları" hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder. "Veri Tabanı" abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder. "Dijital uygulama" HEY PINGU ifade eder.
 
2.İşlenen Kişisel Veriler:
 
Abonemiz olabilmeniz ve Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;
 
Kimlik (ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, çocuk doğum tarihi)
İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)
İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, uygulama giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
Kullanıcı Yorumları (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri)
 
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir. Dijital Uygulamamız, etkileşime girdiğinizde tarafınızca sağlanan ve aşağıdaki şekilde tanımlanan her Kişisel Veri, Finansal Veri ve/veya Kişisel Olmayan Veriyi alıp saklayabilir.
 

  1. “Finansal Veri” tarafınızca sağlanan, ödemeler ve faturalandırma ile ilgili bilgiler (isim, hesap bilgisi, fatura adresi vb.) anlamına gelmektedir. Tüm Finansal Veriler yalnızca faturalandırma ve ödeme amacıyla toplanmaktadır ve Şirket ve/veya yetkili üçüncü taraf ortaklarımız tarafından korunacak ve yönetilecektir.

 

  1. “Kişisel Olmayan Veri” kendi başına belirli bir birey ya da kuruluş tanımlamayan bilgiyi ifade eder.(demografik veri, kullanılan datalar veya indirmeler vb.)

 

  1. “Kişisel Veri” bir birey veya kuruluş ile ilgili olan ve o birey veya kuruluşu tanımlamak, onunla iletişim kurmak veya o birey veya kuruluşun yerini belirlemek amacıyla kullanılan özel tanımlanabilir bilgiyi (isim, posta adresi, cihaz ID’si, e-mail adresi veya telefon numarası vb.) ifade eder.

 
3.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Dijital Uygulamamızın kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:
Hikayelerin sunulması
Ürün ve hizmetleri sunmak,
Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
Sistemsel sorunların çözümü,
Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
Abone ve kullanıcılara uygun hizmet sunulması
Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış özleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
Talep ve şikayetlerin takibi
 
-Kişisel verileriniz KVKK’nın düzenlemesine uygun olarak,

  1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

  2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

  3. Doğru ve güncel olarak,

  4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 
Verileriniz, belirttiğimiz amaçlarla toplanırken bazı yöntemler kullanılmaktadır. Dijital Uygulama bazı Kişisel ve Kişisel Olmayan Verilerinizi uygulamaya her eriştiğinizde alıp saklayabilir. Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kendisine gönderilen Kişisel Verileri korumak için, gerek iletirken gerekse alırken, genel kabul gören endüstri standartlarını uygular. Ancak internet veya elektronik depolama ile yapılan iletim %100 güvenli değildir. Bu nedenle Şirket mutlak güvenlik taahhüdü vermez.
 
 
 
4.Kişisel Verilerin Aktarımı
 
Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
Hizmetleri kullandığınızda, verileriniz bulunduğunuz ülkenin dışına gönderilebilir. Sizden topladığımız Kişisel Verileriniz, Kişisel verilerin korunması için yeterli seviyede korumayı öngören Avrupa Komisyonunca verilen bir kararın uygulanmadığı yerler de dahil olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) dışına aktarılıp orada depolanabilir. Kişisel Verileriniz ana şirketimizin sahip olduğu diğer şirketlerle paylaşılabilir, bizim veya tedarikçilerimizin çalışanları tarafından işlenebilir veya EEA dışındaki bazı üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
 
Gizlilik Politikasına uygun olarak Kişisel Verilerinizin güvende olduğunu teminen gerekli ve yeterli tüm girişimlerde bulunacağız ve Kişisel Verilerinizi korumak için kabul edilen uygun koruma önlemlerini alacağız.
 
5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formunu; Welcome@heypungi.com aracılığıyla veya formun ıslak imzalı bir örneğini Merkez Mahallesi Meserburnu Cad. No 105/1 Sarıyer/ İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 
6. Kişisel Verilerin Korunması
 
Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak
 
için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Dijital Uygulama kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.
 
7. Kişisel Verilen Muhafaza Süresi
 
Kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 
8. Diğer Hükümler
 
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
 
İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nı güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.
 
9. İletişim
 
İşbu sözleşme ve tüm değişiklikler http://www.heypungi.com/ internet sitesinde yayımlanacaktır. Dijital Uygulamanın verilerinizi nasıl koruduğu veya bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen bizimle aşağıdaki adresten iletişime geçiniz:
 
İlgi: Gizlilik Politikası Konuları
 
E-posta: welcome@heypungi.com

bottom of page